تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر محمود احمدپور داریانی