مصاحبه مدیرعامل بیمه اتکایی امین پیرامون انتخاب دبیرکل سندیکای بیمه گران

 

1- روزنامه دنیای اقتصاد

 

2- خبرگزاری فارس