اهداف راهبردی شرکت

اهداف راهبردي شرکت براي تعيين جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و ثبت جايگاه شرکت در بازارهاي بيمه داخلي و خارجي تعيين شده است که عبارتند از :

  • تلاش در جهت حفاظت از سرمايه شرکت و افزودن به ارزش سهام آن با اتخاذ تدابير مناسب
  • حمايت و پشتيباني از صنعت بيمه و کمک به توسعه اقتصادي کشور
  • تلاش و مشارکت در افزايش پرتفوي بیمه و بهينه نمودن ميزان نگهداري در بازار داخل کشور و جلوگيري از خروج ارز از کشور
  • انتخاب ریسکهای مناسب
  • برقراري ارتباط مفيد و موثر و سود آور در بازارهاي بين المللي بيمه هاي اتکائي
  • سرمايه گذاري مناسب با توجه به آئين نامه هاي مصوب با هدف سود آوري و کمک به اقتصاد کشور
  • برقراري ارتباط مناسب با شرکتهاي بيمه سهامدار و ساير شرکتهاي بيمه داخلي
  • پرداخت به موقع خسارتها
  • تلاش براي استفاده از نيرو هاي متخصص در افزايش دانش کارکنان شرکت و انتقال دانش فني به ديگرشرکتها

 

چشم انداز: حضور پایدار و مؤثر در بازار بیمه اتکایی کشور

مأموریت شرکت: تأمین منافع ذینفعان از طریق ارائه خدمات بیمه‌ی اتکایی و سرمایه‌گذاری بهینه