کمیته حسابرسی داخلی

 

کمیته حسابرسی، تطبیق مقررات و جبران خدمات :

در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه "حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه" و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته حسابرسی.تطبیق مقررات و جبران خدمات می باشد.

کمیته حسابرسی.تطبیق مقررات و جبران خدمات متشکل از افراد زیر می باشد:

آقای احمد توکل مقدم رئیس هیأت مدیره (رئیس کمیته )

آقای مهدی فلاح عضو کمیته              

آقای غلامعلی نعیمی عضو کمیته

 

منشور کمیته حسابرسی داخلی