سرمایه و ترکیب سهامداران

 

ميزان سرمايه و تعداد سهام

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 370.000 میلیون ریال (شامل تعداد 370.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 2.500.000 میلیون ریال (شامل تعداد 2.500.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1397/06/31 افزایش یافته که تماماً پرداخت شده است.

Sarmayeh001

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت بیمه اتکائی امین در تاریخ 1397/06/31، اعم از حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می باشد:

TarkibSaham001