سرمایه و ترکیب سهامداران

 

ميزان سرمايه و تعداد سهام

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 370.000 میلیون ریال (شامل تعداد 370.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 3.300.000 میلیون ریال (شامل تعداد 3.300.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان دوره شش ماهه منتهی به 1398/12/29 افزایش یافته که تماماً پرداخت شده است.

 

ترکیب سهامداران

آخرین وضعیت سهامداران به شرح زیر می باشد: