خطرات فاجعه آمیز، درآمد بیمه گران اتکایی را متلاطم می کند

دسته: اخبار خارجی

طبق اظهارنظر موسسه رتبه بندی بین المللی S&P، مواجهه با خطرات فاجعه آمیز، میزان درآمد شرکتهای بیمه اتکایی را تحت تاثیر قرارمی دهد به طوری که درحال حاضرتعداد گزارش های خسارتی شرکتها از حوادث فاجعه آمیزدر مقایسه با سال 2012، دو برابرشده است و بازارعرضه (فزونی عرضه به تقاضا) حاشیه سود عملیاتی آنها را به چالش می کشد.


کارشناس موسسه (S&P) افزود: "مواجهه با حوادث فاجعه آمیزغیرقابل پیش بینی، عامل اصلی بی ثباتی درآمد و سرمایه بیمه گران اتکایی به حساب می آید. در واقع، سرمایه شرکت در حد درصدی از خالص موجودی درخطر کاهش قرار می گیرد ولی ریسک کاهش درآمد بالاست."
برای جبران شرایط کنونی بازاربیمه های اتکایی، بسیاری ازشرکتها از طریق انتقال ریسک با واگذاری مجدد و یا متعادل سازی پرتفوی خود اقدام به مدیریت میزان اثرپذیری ترازنامه خود در مقابل خطرات فاجعه آمیز نموده اند؛ در حالی که بسیاری ازشرکتهای دیگر همچنان به دلیل کفایت سرمایه، درحاشیه امن قراردارند.

به بیمه گران اتکایی توصیه می شود برای پایداری بلند مدت سرمایه خود و حفظ درآمد بالا، میزان خطرپذیری خود در مقابل حوادث فاجعه آمیز دررشته اموال را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

 

*مریم شاهدی