سهامداران عمده

 ترکیب سهامداران عمده شرکت بیمه اتکایی امین به شرح زیر است:

ردیف نام شرکت
1 شركت سهامي بيمه ايران
2 شركت بيمه آسيا (سهامي عام)
3 شركت سرمايه گذاری هاي خارجي ايران (سهامي خاص)
4 شركت توسعه كسب وكار سبا (سهامي خاص)
5 شركت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)
6 شركت بيمه ايران معين (سهامي خاص)
7 شركت بيمه البرز (سهامي عام)
8 شركت بيمه دانا (سهامي عام)
9 شركت بيمه معلم (سهامي عام)