مدیریت حسابرسی و امور حاکمیت شرکتی

 

در اجرای ماده ۹ آیین نامه  "حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه" و تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل "نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته های موضوع ماده ۱۱ آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۳)"شرکت دارای واحد مدیریت حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی می ­باشد.

مدیر حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی آقای همایون اسدی راد می باشد.

مدیریت حسابرسی و امور حاکمیت شرکتی:

در اجرای ماده ۹ آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه” و تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته های موضوع ماده ۱۱ آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۳)” شرکت دارای واحد مدیریت حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی می ­باشد.

مدیر حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی آقای همایون اسدی راد می باشد.